Przejdź do głównej zawartości

Instalacja Zabbix 5.0 LTS (CentOS).

Najnowszą wersja najpopularniejszego programu monitorującego sieć (Zabbix) zainstalujemy na systemie CentOS 7. Użyjemy wersji 5.0 LTS czyli o długim supporcie.

Dystrybucja: CentOS 7

wskazówka

Wymagania! Zabbix wymaga Apache, PHP oraz bazy danych. Jeśli nie masz zainstalowanej którejkolwiek z tych usług przejdź najpierw powiązane artykuły.

 • W pierwszej kolejności logujemy się do swojego VPS po SSH np. za pomocą puTTy, na domyślny port 22 i użytkownika root
 • Jeśli zainstalowaliśmy PHP 7 dla CentOS korzystając z naszego poradnika, musimy doinstalować wymagane rozszerzenia PHP, z których korzysta Zabbix. Wykonamy to poleceniem:
yum install php-bcmath php-mbstring php-xmlwriter php-xmlreader -y
 • Następnie dodajemy repozytorium i instalujemy:
yum install -y centos-release-scl

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86\_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm

yum install -y zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl zabbix-server-mysql zabbix-agent --enablerepo=zabbix-frontend
 • Następnie wchodzimy do wiersza poleceń MySQL: mysql -u root -p i wykonujemy komendy SQL zamieniając 'hasloXXX' na jakieś własne wymyślone hasło, które zapamiętujemy będzie to hasło-bazy-zabbixa:
create database zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin;
grant all privileges on zabbixdb.* to zabbixuser@localhost identified by 'hasloXXX'
quit;
 • Następnie tworzymy bazę dla Zabbixa podając hasło-bazy-zabbixa, które przed chwilą wymyśleliśmy
cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/
zcat create.sql.gz | mysql -u zabbixuser -p zabbixdb
Wynik:
[root@adamhitme zabbix-server-mysql-5.0.14]# zcat create.sql.gz | mysql -u zabbixuser -p zabbixdb
Enter password: <tu wklejamy hasło-bazy-zabbixa>
 • Edytujemy konfigurację bazy dla Zabbixa edytując plik /etc/zabbix/zabbix_server.conf:
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
 • Wprowadzamy nasze dane
DBName=zabbixuser
DBUser=zabbixdb
DBPassword=<nasze hasło-bazy-zabbixa>
 • Zapisujemy i wychodzimy z edytora.
 • Następnie edytujemy konfigurację Apache dla Zabbixa
nano /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
 • sekcja Directory trzeba zmienić by wyglądała jak na przykładzie:
<Directory "/usr/share/zabbix">
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
php_value date.timezone "Europe/Warsaw"
php_value max_input_time 300
php_value max_execution_time 300
php_value post_max_size 16M
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.php
</IfModule>

<FilesMatch \.(php|phar)$>
# SetHandler "proxy:unix:/var/opt/rh/rh-php72/run/php-fpm/zabbix.sock|fcgi://localhost"
# SetHandler "proxy:unix:/var/opt/rh/rh-php73/run/php-fpm/zabbix.sock|fcgi://localhost"
</FilesMatch>
</Directory>
informacja

W naszym przypadku używamy mod_php, nie php-fpm - stąd wymagane zmiany domyślnych konfiguracji dostarczanych przez Zabbix.

 • Uruchamiamy ponownie usługi:
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd
 • Aktywujemy Zabbixa:
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent
 • Otwieramy porty, dodając regułki do 'firewalld':
firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload
Wynik:
[root@adamhitme zabbix-server-mysql-5.0.14]# firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
success
[root@adamhitme zabbix-server-mysql-5.0.14]# firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
success
[root@adamhitme zabbix-server-mysql-5.0.14]# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
Warning: ALREADY_ENABLED: 80:tcp
success
[root@adamhitme zabbix-server-mysql-5.0.14]# firewall-cmd --reload
success
[root@adamhitme zabbix-server-mysql-5.0.14]#

Gotowe.

Teraz otwieramy przeglądarkę wpisując http://<adres IP serwera>/zabbix/ i przechodzimy do konfiguracji webowej Zabbixa.

zabbix instalacja Zabbix. Przystępujemy do konfiguracji instalatora frontendu.

zabbix wymagania Zabbix. Wymagania programowe, które spełniliśmy na etapie instalacji.

zabbix dostęp Zabbix. Podajemy dane dostępu do bazy Zabbixa.

zabbix podsumowanie Zabbix. Finał instalacji.

 • Następnie zostaniemy przeniesieni do ekranu logowania gdzie podajemy domyślnego użytkownika Admin pisanego z dużej litery oraz hasło domyślne: zabbix

zabbix panel logowania Zabbix. Panel logowania.

zabbix panel Panel Zabbix.