Przejdź do głównej zawartości

Instalacja MariaDB (MySQL) (CentOS).

Instalacja bazy danych SQL na przykładzie MariaDB.

Dystrybucja: CentOS 7

Instalacja MariaDB.

  • W pierwszej kolejności logujemy się do swojego VPS po SSH np. za pomocą puTTy, na domyślny port 22 i użytkownika root
  • Sprawdzamy czy nie mamy zainstalowanej żadnej bazy danych SQL:
[root@adamhitme ~]# mysql
-bash: mysql: command not found
[root@adamhitme ~]#
  • Instalujemy MariaDB:
yum install mariadb-server mariadb -y
  • Uruchamiamy usługę i aktywujemy start przy uruchamianiu:
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

Następnie przeprowadzamy wstępną konfigurację poleceniem: mysql_secure_installation

mysql_secure_installation

W tym procesie nadamy hasło dla głównego użytkownika bazy danych (root).

Na pierwsze pytanie o obecne hasło root - jeśli jest to nowa instalacja serwera - wtedy hasło jest puste.

Następnie na pytanie o ustawienie hasła root - zgadzamy się y oraz wymyślamy i wklejamy nowe hasło.

Na wszystkie pytania kreatora odpowiadamy y .

Wynik:
root@adamhitme:~# mysql_secure_installation

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...
Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@adamhitme:~#

Gotowe.

Teraz możemy użyć komendy mysql -u root -p i wydawać polecenia SQL serwerowi.

Przykład:
[root@adamhitme ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10
Server version: 5.5.68-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> quit
Bye
[root@adamhitme ~]#