Przejdź do głównej zawartości

Skrypt backupu plików i baz MySQL + wysyłka na FTP.

Skrypt backupu plików z funkcją wysyłania wykonanej kopii zapasowej na zdalny serwer FTP.

Tworzymy plik np.:

nano /home/backup.sh

Wklejamy poniższy skrypt i edytujemy parametry:

DIRS - ścieżka do plików, które mają być backupowane.

MUSER - użytkownik mysql

MPASS - hasło mysql

MHost - host mysql

FTPD - ścieżka zdalna ftp

FTPU - użytkownik ftp

FTPP - hasło ftp

FTPS - host ftp

backup.sh
#!/bin/sh

### Ustawienia - sciezki do plików ###
DIRS="/sciezka/plikow/do/backupu"
BACKUP=/tmp/backup.$$
NOW=$(date +"%d-%m-%Y")
DAY=$(date +"%a")

### MySQL ###
MUSER="root"
MPASS="pass"
MHOST="localhost"
MYSQL="$(which mysql)"
MYSQLDUMP="$(which mysqldump)"
GZIP="$(which gzip)"

### FTP ###
FTPD="/sciezka/zdalna"
FTPU="userftp"
FTPP="password"
FTPS="hostftp.pl"
NCFTP="$(which ncftpput)"

### Start Backup for file system ###
[ ! -d $BACKUP ] && mkdir -p $BACKUP || :

FTPD=FTPD"/full"
FILE="files-$NOW.zip"
zip -r $BACKUP/$FILE $DIRS
### Start MySQL Backup ###
# Get all databases name
DBS="$($MYSQL -u $MUSER -h $MHOST -p$MPASS -Bse 'show databases')"
for db in $DBS
do
FILE=$BACKUP/mysql-$db.$NOW-$(date +"%T").gz
$MYSQLDUMP -u $MUSER -h $MHOST -p$MPASS $db | $GZIP -9 > $FILE
done

### Dump backup using FTP ###
#Start FTP backup using ncftp
ncftp -u"$FTPU" -p"$FTPP" $FTPS<<EOF
mkdir $FTPD
mkdir $FTPD/$NOW
cd $FTPD/$NOW
lcd $BACKUP
mput *
quit
EOF

### Find out if ftp backup failed or not ###
rm -rf $BACKUP

Skrypt uruchamiamy komendą ./backup.sh .