Przejdź do głównej zawartości

Instalacja PHP 7 (CentOS).

Instalacja PHP 7 z wyborem wersji. Jako że domyślnie Apache na VPS CentOS7 jest już zainstalowany potrzebujemy jedynie wyboru i instalacji PHP.

Dystrybucja: CentOS 7

  • W pierwszej kolejności logujemy się do swojego VPS po SSH np. za pomocą puTTy, na domyślny port 22 i użytkownika root
  • Najpierw musimy dodać repozytorium "epel" do listy repozytoriów. To z niego pobierzemy proFTPd.
yum install epel-release yum-utils -y

Potwierdzenia wpisujemy y i klikamy [enter].

  • Następnie instalujemy repozytorium Remi
yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -y
  • Do dyspozycji mamy kilka wersji PHP

Instalacja PHP 7.4

yum-config-manager --enable remi-php74

Instalacja PHP 7.3

yum-config-manager --enable remi-php73

Instalacja PHP 7.2

yum-config-manager --enable remi-php72

Instalacja PHP 7.1

yum-config-manager --enable remi-php71
Wynik:
[root@adamhitme ~]# yum-config-manager --enable remi-php73
Loaded plugins: fastestmirror
========================================= repo: remi-php73 ==========================================
[remi-php73]
async = True
bandwidth = 0
base_persistdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7
baseurl =
cache = 0
cachedir = /var/cache/yum/x86_64/7/remi-php73
check_config_file_age = True
compare_providers_priority = 80
cost = 1000
deltarpm_metadata_percentage = 100
deltarpm_percentage =
enabled = 1
enablegroups = True
exclude =
failovermethod = priority
ftp_disable_epsv = False
gpgcadir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7/remi-php73/gpgcadir
gpgcakey =
gpgcheck = True
gpgdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7/remi-php73/gpgdir
gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
hdrdir = /var/cache/yum/x86_64/7/remi-php73/headers
http_caching = all
includepkgs =
ip_resolve =
keepalive = True
keepcache = False
mddownloadpolicy = sqlite
mdpolicy = group:small
mediaid =
metadata_expire = 21600
metadata_expire_filter = read-only:present
metalink =
minrate = 0
mirrorlist = http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php73/mirror
mirrorlist_expire = 86400
name = Remi's PHP 7.3 RPM repository for Enterprise Linux 7 - x86_64
old_base_cache_dir =
password =
persistdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7/remi-php73
pkgdir = /var/cache/yum/x86_64/7/remi-php73/packages
proxy = False
proxy_dict =
proxy_password =
proxy_username =
repo_gpgcheck = False
retries = 10
skip_if_unavailable = False
ssl_check_cert_permissions = True
sslcacert =
sslclientcert =
sslclientkey =
sslverify = True
throttle = 0
timeout = 30.0
ui_id = remi-php73
ui_repoid_vars = releasever,
basearch
username =
  • Instalujemy PHP za pomocą yum:
yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd -y
  • Teraz potrzebny jest restart usługi Apache poleceniem
service httpd restart
  • Następnie we wspomnianym domyślnym katalogu stron Apache, tj. /var/www/html/ tworzymy plik info.php z funkcją phpinfo();

Wydajemy polecenie:

nano /var/www/html/info.php
  • i w edytorze wklejamy poniższy kod i zapisujemy zmiany w pliku:
/var/www/html/info.php
<?php
phpinfo();
?>

Następnie odwiedzamy w przeglądarce http://<ip serwera>/info.php

CentOS 7 PHPinfo CentOS 7. Potwierdzenie działania PHP 7.3 strona funkcji phpinfo().