Przejdź do głównej zawartości

Jak rozwiązać problem z komunikacją po API z użyciem SSL.

Jeśli posiadasz certyfikat wydany przez COMODO np. COMODO Positive SSL i występują problemy z komunikacją z zewnętrznymi serwerami jak np. allegro to warto wiedzieć, że 30.05.2020 wygasł jeden z certyfikatów głównych urzędów w ścieżce certyfikacji wykorzystywanej przez COMODO, chodzi konkretnie o certyfikat AddTrust External CA Root co może powodować problemy z weryfikacją przez usługi zewnętrzne.

Aby rozwiązać ten problem należy podmienić certyfikaty pośrednie na nowe. Jak to zrobić w panelu DirectAdmin opisano poniżej:

Logujemy się do panelu DirectAdmin korzystając z adresu, jaki otrzymaliście Państwo przy zamawianiu usługi, panel DirectAdmin działa na porcie 2222 więc najczęściej adres będzie miał postać np. http://da12345.serwervps.pl:2222

Logujemy się danymi użytkownika, na którym jest utworzona domena, dla której chcemy podmienić certyfikat.

Jeśli mamy kilka podpiętych domen pod jedno konto to wybieramy tą dla, której chcemy zmienić certyfikat.

Po zalogowaniu i wybraniu domeny pojawi nam się takie okno:

DirectAdmin SSL Panel DirectAdmin (skórka enchanced). Certyfikaty SSL.

W nowo otwartym oknie przechodzimy w dół strony i klikamy w napis "Kliknij żeby wkleić...."  tak jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

root ca ssl Panel DirectAdmin (skórka enchanced). Wklejanie CA Root Certificate.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGEzCCA/ugAwIBAgIQfVtRJrR2uhHbdBYLvFMNpzANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB
iDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0pl
cnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNV
BAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTgx
MTAyMDAwMDAwWhcNMzAxMjMxMjM1OTU5WjCBjzELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNV
BAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UEBxMHU2FsZm9yZDEYMBYGA1UE
ChMPU2VjdGlnbyBMaW1pdGVkMTcwNQYDVQQDEy5TZWN0aWdvIFJTQSBEb21haW4g
VmFsaWRhdGlvbiBTZWN1cmUgU2VydmVyIENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC
AQ8AMIIBCgKCAQEA1nMz1tc8INAA0hdFuNY+B6I/x0HuMjDJsGz99J/LEpgPLT+N
TQEMgg8Xf2Iu6bhIefsWg06t1zIlk7cHv7lQP6lMw0Aq6Tn/2YHKHxYyQdqAJrkj
eocgHuP/IJo8lURvh3UGkEC0MpMWCRAIIz7S3YcPb11RFGoKacVPAXJpz9OTTG0E
oKMbgn6xmrntxZ7FN3ifmgg0+1YuWMQJDgZkW7w33PGfKGioVrCSo1yfu4iYCBsk
Haswha6vsC6eep3BwEIc4gLw6uBK0u+QDrTBQBbwb4VCSmT3pDCg/r8uoydajotY
uK3DGReEY+1vVv2Dy2A0xHS+5p3b4eTlygxfFQIDAQABo4IBbjCCAWowHwYDVR0j
BBgwFoAUU3m/WqorSs9UgOHYm8Cd8rIDZsswHQYDVR0OBBYEFI2MXsRUrYrhd+mb
+ZsF4bgBjWHhMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMB0G
A1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAbBgNVHSAEFDASMAYGBFUdIAAw
CAYGZ4EMAQIBMFAGA1UdHwRJMEcwRaBDoEGGP2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0
LmNvbS9VU0VSVHJ1c3RSU0FDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5LmNybDB2Bggr
BgEFBQcBAQRqMGgwPwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9jcnQudXNlcnRydXN0LmNv
bS9VU0VSVHJ1c3RSU0FBZGRUcnVzdENBLmNydDAlBggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDov
L29jc3AudXNlcnRydXN0LmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQwFAAOCAgEAMr9hvQ5Iw0/H
ukdN+Jx4GQHcEx2Ab/zDcLRSmjEzmldS+zGea6TvVKqJjUAXaPgREHzSyrHxVYbH
7rM2kYb2OVG/Rr8PoLq0935JxCo2F57kaDl6r5ROVm+yezu/Coa9zcV3HAO4OLGi
H19+24rcRki2aArPsrW04jTkZ6k4Zgle0rj8nSg6F0AnwnJOKf0hPHzPE/uWLMUx
RP0T7dWbqWlod3zu4f+k+TY4CFM5ooQ0nBnzvg6s1SQ36yOoeNDT5++SR2RiOSLv
xvcRviKFxmZEJCaOEDKNyJOuB56DPi/Z+fVGjmO+wea03KbNIaiGCpXZLoUmGv38
sbZXQm2V0TP2ORQGgkE49Y9Y3IBbpNV9lXj9p5v//cWoaasm56ekBYdbqbe4oyAL
l6lFhd2zi+WJN44pDfwGF/Y4QA5C5BIG+3vzxhFoYt/jmPQT2BVPi7Fp2RBgvGQq
6jG35LWjOhSbJuMLe/0CjraZwTiXWTb2qHSihrZe68Zk6s+go/lunrotEbaGmAhY
LcmsJWTyXnW0OMGuf1pGg+pRyrbxmRE1a6Vqe8YAsOf4vmSyrcjC8azjUeqkk+B5
yOGBQMkKW+ESPMFgKuOXwIlCypTPRpgSabuY0MLTDXJLR27lk8QyKGOHQ+SwMj4K
00u/I5sUKUErmgQfky3xxzlIPK1aEn8=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFgTCCBGmgAwIBAgIQOXJEOvkit1HX02wQ3TE1lTANBgkqhkiG9w0BAQwFADB7
MQswCQYDVQQGEwJHQjEbMBkGA1UECAwSR3JlYXRlciBNYW5jaGVzdGVyMRAwDgYD
VQQHDAdTYWxmb3JkMRowGAYDVQQKDBFDb21vZG8gQ0EgTGltaXRlZDEhMB8GA1UE
AwwYQUFBIENlcnRpZmljYXRlIFNlcnZpY2VzMB4XDTE5MDMxMjAwMDAwMFoXDTI4
MTIzMTIzNTk1OVowgYgxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIEwpOZXcgSmVyc2V5
MRQwEgYDVQQHEwtKZXJzZXkgQ2l0eTEeMBwGA1UEChMVVGhlIFVTRVJUUlVTVCBO
ZXR3b3JrMS4wLAYDVQQDEyVVU0VSVHJ1c3QgUlNBIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0
aG9yaXR5MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAgBJlFzYOw9sI
s9CsVw127c0n00ytUINh4qogTQktZAnczomfzD2p7PbPwdzx07HWezcoEStH2jnG
vDoZtF+mvX2do2NCtnbyqTsrkfjib9DsFiCQCT7i6HTJGLSR1GJk23+jBvGIGGqQ
Ijy8/hPwhxR79uQfjtTkUcYRZ0YIUcuGFFQ/vDP+fmyc/xadGL1RjjWmp2bIcmfb
IWax1Jt4A8BQOujM8Ny8nkz+rwWWNR9XWrf/zvk9tyy29lTdyOcSOk2uTIq3XJq0
tyA9yn8iNK5+O2hmAUTnAU5GU5szYPeUvlM3kHND8zLDU+/bqv50TmnHa4xgk97E
xwzf4TKuzJM7UXiVZ4vuPVb+DNBpDxsP8yUmazNt925H+nND5X4OpWaxKXwyhGNV
icQNwZNUMBkTrNN9N6frXTpsNVzbQdcS2qlJC9/YgIoJk2KOtWbPJYjNhLixP6Q5
D9kCnusSTJV882sFqV4Wg8y4Z+LoE53MW4LTTLPtW//e5XOsIzstAL81VXQJSdhJ
WBp/kjbmUZIO8yZ9HE0XvMnsQybQv0FfQKlERPSZ51eHnlAfV1SoPv10Yy+xUGUJ
5lhCLkMaTLTwJUdZ+gQek9QmRkpQgbLevni3/GcV4clXhB4PY9bpYrrWX1Uu6lzG
KAgEJTm4Diup8kyXHAc/DVL17e8vgg8CAwEAAaOB8jCB7zAfBgNVHSMEGDAWgBSg
EQojPpbxB+zirynvgqV/0DCktDAdBgNVHQ4EFgQUU3m/WqorSs9UgOHYm8Cd8rID
ZsswDgYDVR0PAQH/BAQDAgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wEQYDVR0gBAowCDAG
BgRVHSAAMEMGA1UdHwQ8MDowOKA2oDSGMmh0dHA6Ly9jcmwuY29tb2RvY2EuY29t
L0FBQUNlcnRpZmljYXRlU2VydmljZXMuY3JsMDQGCCsGAQUFBwEBBCgwJjAkBggr
BgEFBQcwAYYYaHR0cDovL29jc3AuY29tb2RvY2EuY29tMA0GCSqGSIb3DQEBDAUA
A4IBAQAYh1HcdCE9nIrgJ7cz0C7M7PDmy14R3iJvm3WOnnL+5Nb+qh+cli3vA0p+
rvSNb3I8QzvAP+u431yqqcau8vzY7qN7Q/aGNnwU4M309z/+3ri0ivCRlv79Q2R+
/czSAaF9ffgZGclCKxO/WIu6pKJmBHaIkU4MiRTOok3JMrO66BQavHHxW/BBC5gA
CiIDEOUMsfnNkjcZ7Tvx5Dq2+UUTJnWvu6rvP3t3O9LEApE9GQDTF1w52z97GA1F
zZOFli9d31kWTz9RvdVFGD/tSo7oBmF0Ixa1DVBzJ0RHfxBdiSprhTEUxOipakyA
vGp4z7h/jnZymQyd/teRCBaho1+V
-----END CERTIFICATE-----

Na widocznym poniżej oknie upewniamy się, że zaznaczona jest opcja Użyj CA Cert - proszę usunąć całą zawartość w oknie i wstawić w to miejsce następujące wartości:

CA Root Certificate Panel DirectAdmin (skórka enchanced). CA Root Certificate.

Więcej o opisywanym problemie można poczytać na stronie Sectigo w j. angielskim.