Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby utworzyć bazę danych MySQL wykorzystujemy w tym celu panel DirectAdmin

 1. wchodzimy pod adres hosta naszego serwera na porcie 2222 np. http://da12345.serwervps.pl:2222 można też użyć adresu IP zamiast nazwy hosta - jest to ciąg cyfr oddzielonych kropkami np. http://188.116.123.123:2222
 2. na ekranie podajemy nazwę użytkownika i hasło np. admin z hasłem widocznym w wiadomości o aktywacji serwera

  UWAGA jeśli zamiast danych admiistratoran podczas logowania wpiszemy dane zwykłego użytkownika zaczynamy od punktu 5

 3. Jeśli zalogowaliśmy się na konto admin to powinniśmy zobaczyć taki widok

 4. teraz przechodzimy na poziom użytkownika klikając na napis użytkownik po prawej stronie
 5. jeśli na danym koncie jest więcej niż jedna domena to z listy, która się pojawi wybieramy tą, dla której chcemy utworzyć nową bazę danych. i przechodzimy do widoku panelu użytkownika. Prezentuje się on tak:

 6. Z dostępnych opcji wybieramy Zarządzanie MySQL (oznaczone kolorem zielonym). Po kliknięciu na wskazaną opcję pojawi się strona z listą baz danych, jak poniżej.

 7. widzimy, że w naszym wypadku nie mamy jeszcze utworzonych żadnych baz danych dla zalogowanego użytkownika oraz jesteśmy informowani stosownym komunikatem, że nie będzie możliwe zalogowanie się do PhpMyAdmin przed utworzeniem bazy danych. Aby zatem utworzyć nową bazę i przypisanego do niej użytkownika klikamy na link Utwórz nową bazę danych. (oznaczone kolorem zielonym). Po jej wybraniu ukarze się ekran jak poniżej:


  Na tej stronie podajemy dane dla tworzonej bazy tj. jej nazwę, nazwę użytkownika, który będzie przypisany do nowo tworzonej bazy danych oraz hasło dla użytkownika bazy MySQL. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przycisk "Losowe" widoczny przy polu hasło, który automatycznie wygeneruje bezpieczne hasło zawierające litery, cyfry oraz znaki specjalne ( przycisk ten oznaczyłem kolorem niebieskim). Proces tworzenia bazy danych kończymy klikając na przycisk Utwórz - oznaczony kolorem zielonym. Po jego wybraniu zobaczymy ekran z podsumowaniem wprowadzonych danych jak poniżej.

 8. Warto zwrócić uwagę, że zarówno nazwa bazy jak i nazwa użytkownika przypisanego do bazy mają format składający się z dwóch członów tj. login_nazwa - gdzie login to nazwa użytkownika podawana przy logowaniu się do panelu DirectAdmin a nazwa to wartość podana podczas tworzenia bazy danych, w przykładzie admin_demo zarówno dla nazwy bazy jak i nazwy użytkownika bazy  i w takiej formie należy podawać dane do połączenia z bazą danych w skryptach a nie np. sam człon demo. Na powyższym ekranie zaznaczyłem kolorem zielonym słowo TUTAJ. Po kliknięciu w to miejsce zostaniemy przeniesieni ponownie na listę baz danych, która teraz może wyglądać tak:

 9. Z tego miejsca klikając na link Przejdź do PhpMyAdmin (oznaczonego kolorem zielonym) możemy zalogować się już do PhpMyAdmina, gdzie zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie podaliśmy przy tworzeniu bazy danych. Natomiast korzystając z przycisku Pobierz możemy wyeksportować wskazaną bazę do pliku .sql bez potrzeby korzystania z PhpMyAdmina.
 • No labels