Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zmienić język w DirectAdminie dla wszystkich użytkowników np. z angielskiego na polski można to zrobić wydając polecenie:

perl -pi -e 's/language=en/language=pl/' /usr/local/directadmin/data/users/*/user.conf

oraz zrestartować DirectAdmina poleceniem

systemctl restart directadmin

  • No labels