Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
mv /etc/localtime /etc/localtime.old

 


Następnie tworzymy link do naszej strefy (Europe - Warsaw):

 


Code Block
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw/ /etc/localtime
timedatectl set-timezone Europe/Warsaw


I gotowe. Aktualną datę / godzinę sprawdzamy komendą:


Code Block
date